Krav om politiattest i Hesseng idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

politiattest hesseng il

I Hesseng IL blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle som skal utføre oppgaver for Hesseng IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med ansvarlig for politiattester i Hesseng IL.

Den ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
Innhenting av politiattest er gratis.

Praktisk gjennomføring:
1: Søker ber om bekreftelse fra Hesseng IL v/ansvarlig for politiattester. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget søker skal ha.
2: Den ansvarlige i klubben sender signert bekreftelse tilbake til søker.
3: Søkere over 18 år leverer elektronisk søknad på https://attest.politi.no/
Bekreftelsen fra Hesseng IL skal lastes opp som vedlegg til søknaden.
For søkere under 18 år eller for de som av andre årsaker ikke ønsker/kan sende inn søknad elektronisk skal dette skjemaet sendes i vanlig post.  Søknaden sendes da til

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø 

4: Politiet sender attesten til søker når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Hesseng IL.
5: Søker skal framvise sin politiattest til den ansvarlige i klubben.
Hesseng IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Med hilsen
Styret i Hesseng IL

Ansvarlig for politiattester i Hesseng Idrettslag er Mona Strand (post@hessengil.no)
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på Norges Idrettsforbund sine sider: Politiattest for Idrettslag

Del : Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone